Vägledning inom adhd arbetas fram av Socialstyrelsen

Annika Remaeus, Maria Hentschke, Mårten Gerle

Sammanfattning


Vården och omsorgen för barn, ungdomar och vuxna med adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är idag ojämlik i vårt land. Därför ska Socialstyrelsen på regeringens uppdrag ta fram en vägledning om stöd till personer med adhd och en nationell indikation för läkemedelsbehandling vid adhd. Bägge förväntas vara färdiga i slutet av 2013. Socialstyrelsen har också nyligen fått ett treårigt uppdrag av regeringen att samordna hur staten styr och utvecklar området psykisk ohälsa utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det finns stort behov av samordning av insatser för personer med adhd, och berörda myndigheter behöver utveckla sitt samarbete. Det är många aktörer i dag inom olika delar av samhället som träffar personer med adhd och förväntas ge dem stöd i livets olika skeden. För dem som lever med adhd innebär vardagen komplikationer av olika slag. Detta är något som kräver kunskap hos dem som ska ge stöd. Det huvudsakliga målet med vägledningen är att ge en gemensam kunskapsbas för utredning, diagnos och stödinsatser. Syftet med den nationella indikationen är att rekommendera under vilka förutsättningar läkemedel ska förskrivas till personer med adhd.

Nyckelord


psykisk ohälsa, adhd, vägledning, nationell indikation, socialstyrelsen

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!