Handledning för samverkan. Exempel från en familjecentral

Monica Hartzell

Sammanfattning


Artikeln behandlar hur systemiskt inriktad handledning kan användas i syfte att bygga upp och bibehålla gott samarbete vid familjecentraler. Vid en blivande familjecentral som refereras till, tydliggjordes behovet av att få stöd i samarbetet, olika yrkespersoner emellan. Handledning belyses teoretiskt utifrån ett systemiskt, socialkonstruktivistiskt perspektiv. Refl
ekterande processer betonas. Även målsättningen med handledningen diskuteras och sätts i relation till handledarens uppgift och personliga stil. Utifrån deltagarnas sinsemellan skiftande behov, kan handledaren välja olika tillvägagångssätt. I alla led framträder respekten för den enskilda yrkespersonen och i förlängningen för barnet, familjen och dess nätverk. Behovet av handledning - och inriktningen i den - förväntas växla. En utvärderande dialog mellan handledare och grupp hjälper båda parter att tillgodose rätt behov vid rätt tillfälle.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!