Varför söker svenska samer vård i Norge? – om kultur och kontext i samisk psykiatri

Jon Petter Anders Stoor

Sammanfattning


Samerna är urfolket i norra Skandinavien och på Kolahalvön. De svenska samernas hälsa är generellt god, men liksom bland andra urfolk i Arktis har problem med psykisk ohälsa och självmord ökat under senare år, särskilt bland männen. Artikeln belyser olika perspektiv på kultur och kontext som kan ha betydelse för hur svenska samer uppfattar möten med psykiatrin, och varför en del hellre söker sig till Norge, där samisk kultursensitivitet integreras i vården. Maktdimensionen är central för att förstå både dessa problem och orsakerna bakom att Sverige underlåtit att agera på de konkreta förbättringsförslag som lagts fram av Förenta Nationerna.


Nyckelord


Arktis; urfolk; suicid; makt; identitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!