Geografiska skillnader i psykisk hälsa – samband med socioekonomisk position

Lena Andersson

Sammanfattning


Sociala faktorer såsom uppväxtmiljö, inkomstnivå och utbildning är relaterade med risk för fysisk sjukdom. Dessa faktorer är också relaterade med risk för allvarlig psykisk sjukdom, såsom psykossjukdomar. Mildare psykisk ohälsa däremot uppvisar inte ett lika tydlig samband med socioekonomisk position. Flera studier har funnit att psykisk sjukdom är mer vanligt förekommande i urbana områden jämfört med rurala. Förklarningar till detta har bland annat varit miljörelaterade faktorer, låg social position och negativ stress. Eftersom social position är en mycket inflytelserik faktor för hälsa bör den alltid inkluderas i geografiska studier av psykisk hälsa
Social factors such as conditions during child and adolescence, income and educational level, are related with the risk for physical disease. These factors are also related with the risk of severe psychiatric disorders, such as psychosis. Psychological distress however, does not show the same clear relationship with social position. Several studies have found that psychiatric disorders are more prevalent in urban areas compared to rural. This has been explained by environmental factors such as a low social position and negative stress. Since social position is a very influential factor in relation to health it should always be included in geographical studies of mental health. Keywords: mental health, socioeconomic status, geographical, regional

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!