Tekniska innovationer för individuell hållbarhet - exempel från tvärvetenskaplig och tvärkulturell interaktionsdesign

Bin Tina Zhu, Walter Osika, Anders Hedman

Sammanfattning


Abstrakt:

Egenmätning (quantified self) används idag alltmer inom hälsoteknik för att förbättra användarens självkännedom, och för att uppnå olika mål, där graden av måluppfyllelse ofta kvantifieras. Denna typ av egenmätning kan dock leda till att även prestationsbaserad självkänsla ökar, vilket i sig kan öka graden av stress. Vi visar här på ett alternativt sätt att designa hjälpmedel som syftar till att underlätta för användaren att utveckla koncentration, fokuserad uppmärksamhet och avslappning, liksom acceptans och en icke-dömande hållning, som i sin tur är relaterat till ökad hållbarhet. 

Vi beskriver en taoistisk filosofisk-estetisk tradition, och visar hur denna kan inspirera design av ”interaktiv meditation”, vilket vi exemplifierar genom prototypen HU, som syftar till att underlätta meditation med fokus på andningen.

 

Abstract:

Quantified self, also known as lifelogging, is increasingly used in health technology to improve the user's self-awareness, and to achieve different goals, where the degree of goal fulfillment is often quantified. However, this type of self-measurement can lead to an increase in performance-based self-esteem, which in itself can increase the degree of stress. Here we show an alternative way of designing tools aimed at facilitating the user to develop concentration, focused attention and relaxation, as well as acceptance and a non-judgmental attitude, which in turn is related to increased sustainability.

We describe a Taoist philosophically-aesthetic tradition, demonstrating how this can inspire the design of "interactive meditation", as exemplified by the prototype HU, which aims to facilitate meditation with a focus on breathing.


Nyckelord


Interaktionsdesign, quantified self, stress, självkännedom, andning.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!