Sjukdom, sjukroll och sjukdomsidentitet. Observationer från Lundbypopulationen.

Leif Öjesjö

Sammanfattning


Ett urval av 29 fall (14 män, 15 kvinnor) ur Lundbymaterialet har följts upp med intervjuer och registerdata från åren 1947 -1997 för att studera sjukdom, sjukdomsupplevande och sjukdomsidentitet i ett livsloppsperspektiv. Fynden diskuteras i ett vidare teoretiskt och kliniskt sammanhang. Sjukdomsbegreppet kan konstateras ha flera dimensioner, medicinska,psykosociala och existentiella. Det rör sig i grunden om konkurerande sjukdomsbegrepp,det snävare biomedicinska och det mer holistiska existentiella, där det förra vanligen har tolkningsföreträdet. Artikelförfattaren, som har tagit intryck av den franske filosofen Michel Foucault, ser det medicinska språket som en diskurs, som har betydelse för den sjukes självbild, men också har ideologiska effekter som ett styr- och maktmedel för sjukvård och försäkringskassa.  

Nyckelord


sjukdomsbegreppet; sjukroll; sjukdomsupplevande; sjukdomsidentitet;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!