Det goda mötet - en viktig del i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Ulrika Marianne Müssener

Sammanfattning


Ansvaret för att stötta individer vid återgång i arbete delas mellan flera offentliga aktörer såsom Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och den sjukskrivne själv. Studien visar att bemötandet från dessa aktörer påverkar hur personer som varit sjukskrivna hanterar sin situation relaterat till de förändringar som genomförts i sjukförsäkringen samt deras möjlighet att återgå till arbete. Möten där individens styrkor och förmågor på olika sätt lyfts fram tycks påverka självförtroendet och synen på den egna arbetsförmågan.  Kritik riktas mot sjukförsäkringssystemet, t.ex. regler och bestämmelser, snarare än mot aktörerna som arbetar i det. I intervjuerna framkommer att systemets utformning i sig bidrar till att de professionella har svårt att se och beakta individuella behov vilket bidrar till orättvisa bedömningar och beslut.

 


Nyckelord


bemötande, återgång i arbete

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!