Nyinvandrade irakiers syn på hälsa och den svenska hälso- och sjukvården

Anna Tillman, Ragnar Westerling

Sammanfattning


Invandrade irakier uppger i högre grad än övriga svenskar att de har avstått från att söka vård de senaste tre månaderna trots ett upplevt behov av det. För att finna de bakomliggande faktorerna till detta genomförde jag fokusgruppsintervjuer med nyinvandrade irakier. Resultaten från dessa visar att det finns låg kunskap om hälsa och förebyggande hälsoarbete i denna grupp och att de till viss del uppfattar den svenska sjukvården som ineffektiv och okunnig. De med låg utbildning var dock mer nöjda med den svenska vården än de med hög utbildning pga att alla medborgare har rätt till vård i Sverige. Det behövs mer utbildning i hälsa och om det svenska vårdsystemet till nyinvandrade irakier för att öka förståelsen för dessa ämnen.


Nyckelord


invandrare;vårdutnyttjande;uppfattning om svenska hälso- och sjukvården;hälsa;hälsoutbildning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!