Vol 100 Nr 1 (2023): Existentiell hälsa - En bortglömd determinant?
Existentiell hälsa - En bortglömd determinant?

Existentiell hälsa avser förmågan att tro på och ta vara på livet och är en viktig del av hälsa och välbefinnande och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Om människor kan känna förundran, inre lugn, hopp och tro ökar också den fysiska och psykiska hälsan. I temanumret vill vi diskutera vad existentiell hälsa är och hur den kan mätas för att studera dess betydelse som en determinant för hälsa, men också belysa forskning och praxis om påverkan och interventioner för att påverka den existentiella hälsan.

Tema: Existentiell hälsa - En bortglömd determinant?

Martin Rödholm
29-33
Existensiell hälsa - En outnyttjad resurs
PDF
Dr Christina Lloyd
34-45
Vad är existentiell hälsa och varför är den viktig?
PDF
Bo J.A. Haglund, Cecilia Melder
46-56
Den existentiella dimensionen ökar rengbågsmodellens folkhälsopotential
PDF
Lars Jacobsson
57-63
Om hur själen försvann från psykiatrin och psykiatrins ointresse för den existentiella hälsan
PDF
Dan Stiwne
64-71
Existentiell Hälsa – Dilemman och möjligheter
PDF
Elisabeth Serrander
72-79
Existentiell psykoterapi - En introduktion
PDF
Anders Rosengren
80-87
Ett nytt sätt att behandla livsstilssjukdomar och befrämja existentiell hälsa med Livsstilsverktyget
PDF
Camilla Udo, Madeleine Sandegärd
88-96
Existentiella samtal inom hälso- och sjukvård: Kuratorers erfarenheter av samtal om döden
PDF
Stefan Sjöblom
97-99
Bildrikt talat - En intervju med ärkebiskop Martin Modeus om bilder som existentiellt samtal
PDF
Håkan Nilsson
100-110
Existentiell ångest och den tragiska treklövern i ljuset av ungas psykiska ohälsa
PDF
Dr Christina Lloyd
111-118
Meningen med mig - Samtalsgrupper för unga 13 år och uppåt
PDF
Pia-Lotta Bylund, Hanna Burnesson
119-129
Erfarenheter av att utveckla metoder och arbetssätt för att främja existentiell hälsa i grundskola och gymnasieskola i Helsingborgs stad
PDF
Åsa Schumann
130-139
"Corona för mej var ingen särskilt stor grej". Barns upplevelser av pandemin
PDF
Anna Rosengren
140-147
Existentiell hälsa och hållbarhet bland unga i Täby
PDF
Anna Larsson, Sara Elofsson
148-154
Möt ditt barns oro - digitalt - Utvärdering och erfarenheter av ett digitalt föräldrastödsprogram
PDF
Margaretha Stenmarker, Maria Olsson, Marianne Jarfelt
155-164
Att drabbas av cancersjukdom under barndomen. Om existentiell sårbarhet och kraft i ett långtidsperspektiv
PDF
Hanna Gabrielsson, Elin Hjorth, Viktoria Wallin, Lilian Pohlkamp
165-178
Övergången från att vara patient med cancer till person med erfarenhet av cancer - Civilsamhällets roll i rehabilitering
PDF
Eivor Blomqvist
179-187
Framväxt av en strategi för ökad existentiell hälsa inom Region Jönköpings län: -
PDF
Karin Thörne, Inger Janssson
188-207
Existentiella samtal i grupp - Två studiers perspektiv
PDF
Lena Bergquist
208-217
Samtal som stärker existentiell hälsa när livet utmanar - Existentiell hälsa ur ett folkhälso- och folkbildningsperspektiv
PDF
Thomas Sjöberg, Anna-Karin Jeppsson
218-223
Existentiell Hälsa - Samtal när livet utmanar. Erfarenheter från praktiskt genomförande
PDF
Anna Sundling, Malin Frank
224-226
Existentiella vardagssamtal på särskilt boende för äldre. När hjärta och hjärna möts i harmoni
PDF
Malin Sundström, Marina Sjöberg, Helena Larsson
227-235
Att vara rustad att möta äldre personers existentiella ensamhet kan främja existentiell hälsa
PDF
Thomas Ericson
236-237
Existentiella samtal och kurser på en psykoterapimottagning
PDF
Lisbeth Gustafsson
238-240
Leva med ovisshet - Exempel på existentiella praktiker
PDF